Grupowe zajęcia muzyczne (w tym przygotowanie do egzaminu I stopień szkoły muzycznej)

50 minut
70 zł
do 6 uczestników

Celem zajęć jest: rozwijanie pamięci i koncentracji, gra na instrumentach, rozwój pasji i zainteresowań, poznanie elementów teorii muzycznej, rozwój poczucia...

Grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne

50 minut
70 zł
do 6 uczestników

grupa młodsza (2-4 lata) oraz grupa starsza (5-7 lat) Celem zajęć jest: wzrost umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozpoznawanie i...

Indywidualne zajęcia muzyczne - nauka gry na pianinie

50 minut
100 zł
indywidualne

Celem zajęć jest: rozwijanie pamięci i koncentracji, gra na instrumencie (pianino), rozwój pasji i zainteresowań, poznanie elementów teorii muzycznej, rozwój...

Indywidualne zajęcia muzykoterapeutyczne

50 minut
120 zł
indywidualne

Celem zajęć jest: wzrost umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozpoznawanie i wyrażanie odczuć i emocji, zwiększenie samodzielności, rozwijanie percepcji słuchowej...

Diagnoza pedagogiczna

2 x 45 minut
170 zł
indywidualne

Ma na celu ustalenie, czy w rozwoju funkcji poznawczych dziecka pojawiają się trudności, wskazanie ich przyczyn, wpływu na życie dziecka...

Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

60 minut
70 zł
indywidualne

Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. (szczególnie dotyczy rodziców sześciolatków)....

Poradnictwo rodzinne

60 minut
90 zł
indywidualne

Pomoc w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych, w usprawnieniu poprawnej komunikacji w rodzinie, poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu...

Poradnictwo zawodowe

60 minut
80 zł
indywidualne

Ofertę kierujemy przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, młodzieży i osób mających trudność z określeniem własnych potencjalnych mocnych stron...

Terapia dyskalkulii

60 minut
90 zł
indywidualne

Oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym, lepszego...

Terapia ręki

45 minut
70 zł
indywidualne

Terapia ręki to zajęcia na których skupiamy się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej. Ręka jest narządem ruchu odpowiedzialnym za...

Trening kontroli złości

60 minut
80 zł
indywidualne

W trakcie terapii zidentyfikujesz przyczyny złości, dowiesz się jak rozpoznawać jej zwiastuny. W procesie terapii nauczysz się jak w asertywny...

TUS dla dzieci od 5 do 8 roku życia

60 minut
85 zł
do 5 uczestników

Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w małych grupach. Nie można jednak mówić o nauce...

TUS dla dzieci od 9 do 12 roku życia

60 minut
85 zł
do 5 uczestników

Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w małych grupach. Nie można jednak mówić o nauce...

Zajęcia ogólnorozwojowe

60 minut
90 zł
do 5 uczestników

Dzieci od 2 do 4 roku życia Dzieciom podczas zajęć towarzyszą rodzice Cel zajęć: wspieranie i stymulowanie rozwoju psychomotorycznego, rozwój...

Zajęcia wyrównawcze

60 minut
80 zł
indywidualne

Adresujemy do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie). Skupiają się na uzupełnieniu braków w wiadomościach ogólnych,...

Biofeedback - kolejne spotkania

50 minut
100 zł
indywidualne

Metoda treningowa oparta na samoregulacji. Dzięki informacji zwrotnej, zyskujemy wiedzę na temat realnego stanu fizjologicznego. Jest to metoda nieinwazyjna, bezpieczna...

Biofeedback - pierwsze spotkanie

60 minut
150 zł
indywidualne

Metoda treningowa oparta na samoregulacji. Dzięki informacji zwrotnej, zyskujemy wiedzę na temat realnego stanu fizjologicznego. Jest to metoda nieinwazyjna, bezpieczna...

Kolejne spotkanie wspierające/pomocowe dla dziecka

50 minut
130 zł
indywidualne

Regularne spotkania z dzieckiem.

Pierwsza konsultacja psychologiczna dziecka

50 minut
130 zł
indywidualne

Poznanie trudności dziecka oraz jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach.

Pierwsza konsultacja psychologiczna rodzica w sprawie dziecka ONLINE

60 minut
140 zł
indywidualne

Poznanie trudności dziecka oraz jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach na podstawie wywiadu z rodzicem.

Pierwsza konsultacja psychologiczna rodzica w sprawie dziecka

60 minut
140 zł
indywidualne

Poznanie trudności dziecka oraz jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach na podstawie wywiadu z rodzicem.

Pisemna opinia psychologiczna

110 zł
indywidualne

Wydawana na prośbę rodzica, po wcześniejszej konsultacji psychologicznej.

Poradnictwo psychologiczne

50 minut
120 zł
indywidualne

Jest to pomoc dla osób, które mają trudność z radzeniem sobie z zaspokajaniem własnych potrzeb czy różnego rodzaju kryzysami życiowymi....

Trening asertywności

1-6 x 50 minut
120 zł
indywidualne

Asertywność rozumiemy jako zdolność do wyrażania i obrony własnego zdania, emocji i postaw oraz stawiania granic, przy jednoczesnym nienaruszaniu norm...

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego

45 minut
80 zł
indywidualne

Zajęcia są intensywnym, wielowymiarowym treningiem edukacyjnym skierowanym do uczniów ostatnich klas liceów i techników. Obejmuje on przede wszystkim powtórzenie treści...

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

50 minut
70 zł
indywidualne

Zajęcia są intensywnym, wielowymiarowym treningiem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów klasy 8. Obejmuje on przede wszystkim powtórzenie treści programowych objętych egzaminem,...

Trening umiejętności komunikacyjnych

60 minut
70 zł
indywidualne

Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej chcącej poprawić swoje umiejętności inicjowania i podtrzymywania komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Szczególny...

Zajęcia socjoterapeutyczne w grupie

60 minut
80-100 zł
do 5 uczestników

Socjoterapia wykorzystuje dobroczynny wpływ relacji z innymi ludźmi na samopoczucie i funkcjonowanie jednostki. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich, którzy doświadczają...

Zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego

50 minut
50-80 zł
indywidualne

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej potrzebującej dodatkowego wsparcia w opanowaniu treści programowych edukacji polonistycznej. Bardzo duży nacisk...

Pierwsza konsultacja psychologiczna dziecka / nastolatka / rodzica

50 minut
170 zł
indywidualne

Wstępna ocena poziomu funkcjonowania dziecka / nastolatka oraz zapoznania się z jego trudnościami lub wstępna ocena rodzaju trudności, których doświadcza...

Kolejna konsultacja psychologiczna dziecka / nastolatka / rodzica

50 minut
150 zł
indywidualne

Regularna wizyta dziecka / nastolatka / rodzica w formie indywidualnych spotkań terapeutycznych.

Pierwsza konsultacja dwojga rodziców / rodziny

90 minut
200 zł
indywidualne

Wstępna ocena rodzaju trudności, których doświadczają rodzice lub rodzina.

Kolejna konsultacja dwojga rodziców / rodziny

90 minut
180 zł
indywidualne

Regularna wizyta dwojga rodziców lub rodziny w formie spotkań terapeutycznych.