Zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego

Czas trwania zajęć: 50 minut
Koszt zajęć: 50-80 zł
Forma zajęć: indywidualne

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej potrzebującej dodatkowego wsparcia w opanowaniu treści programowych edukacji polonistycznej. Bardzo duży nacisk kładziony jest na ćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy z różnymi źródłami informacji i tekstami kultury oraz realizację zadań praktycznych. Efektem cyklu zajęciowego jest nie tylko uzupełnienie deficytów w zakresie wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ale też wykształcenie zdolności do samodzielnego planowania własnej pracy, minimalizowania efektu prokrastynacji i radzenia sobie ze stresem szkolnym.